Fiskevelferd

Mattilsynet har utarbeidet et kompetansekrav for å sikre god fiskevelferd hos oppdrettsfisk. Dette kompetansekravet gjelder for driftsledere, røktere og personell som jobber ved slaktemerder og kultiveringsanlegg. For å opprettholde kompetansenivået må alle gjennomgå kurs i fiskevelferd og opplæringen skal gjentas hvert femte år.

Kursholdere skal være godkjent av Mattilsynet og fiskehelsetjenesten til Labora er selvfølgelig på listen over godkjente kursholdere.

Forskrift om drift av akvakulturanlegg «Akvakulturdriftsforskriften»

§6;Driftsledere på akvakulturanlegg og røktere skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse.
Det skal også være tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse i forhold til deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder til å ivareta fiskens velferd. Kompetansen skal også omfatte kunnskap om driftsformen og om fiskens atferdsmessige og fysiologiske behov.
Nødvendig kompetanse i henhold til annet og tredje ledd skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen, som skal være godkjent av Mattilsynet, skal gjentas hvert femte år.”

Vi spurte veterinær Kari McDougall litt om hva Labora og fiskehelsetjenesten tenker om fiskevelferdskurset og den praktiske gjennomføringen.

“Vi pleier å holde et 2-dagers kurs, hvor dag 1 omhandler litt mer generell kompetanse, mens dag 2 er de mer konkrete tingene som omhandler ulike driftsformer. De som allerede har tatt kurset trenger kun oppfriskning hvert 5. år med dag 2. De som aldri har hatt kurset må ha begge dager.
Kurset har en meget bred tilnærming, i og med at den skal dekke veldig mange tema og aspekter, men vi vil alltid tilpasse det litt til om vi holder kurset for settefisk, matfisk, studenter, osv.”

 

“Vi begynner kurset med å få på plass litt generell forståelse for velferd, med foredraget «Hva er dyrevelferd», og gir også en basal forståelse for ulike artes naturlige behov. Det er lett å glemme at fiskens naturlige levemiljø er meget ulikt det vi tvinger den til i oppdrett. Og det er dermed viktig å ha en god, underliggende kunnskap om hvilke forhold fiskens kropp er tilpasset. Det fokuseres mest på laks, men vi drar inn alle relevante oppdrettsarter.
Generelt fokuserer kurset på kritiske aspekter i oppdrettssfiskens liv som kan gi velferdsutfordringer; klekking og når den begynner å ta til seg fôr, vaksinering, smoltifisering og utsett til sjø, transporter, lusebehandling og slakt. Vi har også en gjennomgang av aktuelt lovverk, og vannkvalitet. Til slutt holdes et eget foredrag om lusebehandling, og velferdsutfordringene vi står ovenfor ved telling og behandling av lus.
Begge dagene avsluttes med gruppearbeid, hvor vi oppfordrer deltagerne til å sette seg ned med noen som jobber i en annen del av næringa. Vi diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til velferd i oppdrett, diskuterer velferd hos fisk generelt, og har et fokus på konkrete tiltak som kan gjøres i det daglige for å bedre fiskens velferd. Etter gruppearbeidet tar vi en diskusjon i plenum.
Kurset avsluttes med en liten «eksamen» for å se hvor godt folk har fulgt med.”

For å vite mer om kursene i fiskevelferd eller de andre kursene fiskehelsetjenesten kan bidra med ta kontakt med leder av fiskehelsetjenesten Eirik eller veterinær Kari.