Forskrift om begrensing av forurensing

Forurensningsloven § 9, § 49, § 52a og § 86 legger grunnlaget for Forskrift om begrensning av forurensing. I del 4 av denne forskriften finner vi det som hos Labora er et av våre viktige arbeidsområder, nemlig avløpshåndtering.

Generelle bestemmelser om avløp

Formålet med denne forskriften er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. Blant annet står det beskrevet ulike definisjoner av avløpsvann og hvilke restriksjoner de ulike variantene har. Dette gjelder i all hovedsak for bedrifter som slipper ut vann fra sanitæranlegg, gråvann, oljeholdig vann, renseanlegg, avløpsnett, prosessvann og fettholdig vann.  Skulle du være usikker på hva som angår akkurat deg kan du gjerne sende oss en forespørsel. Vi kommer gjerne ut til bedriften din for å foreta en kartlegging og sette opp et forslag på aktuell prøvetaking.

“For at avløpsvann skal kunne slippes ut til vassdrag eller fjorder, må stoffer som kan føre til algeoppblomstring og tap av oksygen, fjernes. Dette gjøres ved at fosfor fjernes ved hjelp av kjemikalier og organiskstoff gjennom biologisk rensing. Selv om rensingen fjerner opp til 95 prosent av bakteriene, er det fortsatt mye igjen i utslippene. Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av slike utslipp. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra enkelthus og mindre tettbebyggelser, og Fylkesmannen for utslipp fra større tettbebyggelser.” jfr Miljødirektoratet

 

På laboratoriet

Helt enkelt sagt handler det om at vannet som slippes ut av renseanlegget skal være mye renere enn vannet som kommer inn i anlegget. Hvilke analyser som skal taes og hvilke parametre som er gjeldende kommer an på type avløpsvann og størrelsen på anleggene. I laboratoriet vårt analyserer vi for mange ulike parametere innen kjemisk analyse, for eksempel kjemisk- og biokjemisk oksygenforbruk, suspenderte stoffer og fosfor. Vi tilbyr også akkreditert prøvetaking av avløp. Dette er et verktøy for å påse at prøvetakingen av avløpsvann på renseanlegg gjennomføres på riktig måte. Analyser av avløpsvannet gir videre et mål på om renseeffekten for anlegget ligger innenfor satte krav i forurensingsforskriften.

For mer informasjon ta kontakt med kjemiavdelingen hos Labora, ved Kari eller Svein-Harald.