Fra stamfisk til slakteri – Total leverandør til sjømat- og oppdrettsnæringen

Labora har en fiskehelsetjeneste med erfarne veterinærer og fiskehelsebiologer med omfangsrik kjennskap til utfordringene i bransjen og de lokale forholdene. Med et stødig laboratorium i ryggen som er akkreditert for mange analyseparametere innen kjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi, kan vi tilby sjømatnæringen et helhetlig tilbud av fiskehelsetjenester, analyser og næringsmiddelhygiene.

Labora tar oppdrag i hele Nord-Norge, og utfører fiskehelsetjenester og analyser for alle ledd i sjømatnæringen, fra stamfiskanlegget til slakteriet.

Fiskehelsetjenesten leverer helsekontroll, gir råd for å forebygge og hindre spredning av fiskesykdom og smitte, tar prøveuttak til diagnostikk, tolker prøveresultat, skriver resepter for legemidler og attesteringer, utfører hygienekontroller og holder kurs. Fiskehelsepersonellet er også i beredskap og klar til å rykke ut på akuttbesøk om krisen først oppstår.

For å forebygge og avdekke sykdomsorganismer (bakterier, virus og parasitter) i fisk, tilbyr Labora et bredt spekter av undersøkelser, mikrobiologiske og molekylærbiologiske analyser og histologitjenester:

  • Obduksjon/makroskopiskundersøkelse
  • Histologisk undersøkelse
  • Undersøkelse av hudparasitter
  • Mikrobiologiske undersøkelser
  • Real time PCR analyser

Rent sjøvann er svært viktig for en optimal produksjon, og Labora hjelper gjerne med å sikre kvaliteten på sjøvannet. Vi leverer kjemiske og mikrobiologiske vannanalyser for å kontrollere vannkvalitet i oppdrettsanlegg og i produksjonen, og dokumenterer effekten av UV anlegg.

I et fiskeslakteri er det viktig å ha gode internkontroller for å kunne tidlig avdekke eventuelle bakterieoppvekster i produksjonen. I Labora analyserer vi alle typer råstoff og produkter, samt utfører hygienekontroll i produksjonslokaler og på utstyr.

Ønsker du å vite mer om hvilke tjenester vi leverer til havbruksnæringen, kontakt faglig leder fiskehelse Eirik Wilkinson, tlf. 970 43 836 eller send epost til eirik@labora.no