Kjemiske analyser

Kjemiske analyser på “blå flasker”

Hos Labora er det #detektiverihvitt fra kjemiavdelingen som foretar analyser på vannprøvene med blå kork. Dette er i all hovedsak kjemiske analyser siden flasker med rød kork er utelukkende for mikrobiologiske prøver. Analysene varierer alt etter hvilket vann som skal testes. Det er ulike analyser og ulike grenseverdier for blant annet råvann, sjøvann og nettvann.

Mattilsynet ga ut en ny drikkevannsforskrift 1.januar 2017 som blant annet innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter. I tillegg er grenseverdiene endret i forhold til tidligere og det er litt andre analyser som skal vektlegges.

Her er noen av de kjemiske analysene vi foretar på nettvannet;

pH

pH er et mål for vannets surhet.
Vann med svært høy eller svært lav pH vil kunne virke korroderende på rør og armatur i tillegg til at helseskadelige stoffer i rørene vil kunne utløses.
Grenseverdi på pH i henhold til Drikkevannsforskriften er 6,5-9,5.

Farge

Farge er et mål for vannets innhold av humus (organisk materiale) og av jern- og manganforbindelser. Humus forekommer både i overflatevann og i brønner med tilsig av overflatevann. Ofte er forekomsten høyere på vår og høst på grunn av endring i plantefloraen. Mye humus kan gi slam i ledningsnettet, misfarging av klesvask og sanitærutstyr. Kan føre til «myrsmak» i vannet.
Grenseverdi på farge i henhold til Drikkevannsforskriften er 20 mg/l.

Konduktivitet

Konduktivitet er et mål på vannets innhold av elektrisk ladede partikler, det vil si et mål for vannets totale saltinnhold. Den helsemessige betydning er avhengig av hvilke stoffer som er til stede. Kalsium og magnesium kan forhøye verdien av konduktivitet. Tilsig av sjøvann kan også gi oss høyt saltinnhold.
Grenseverdien i henhold til Drikkevannsforskriften er 250mS/m.

Turbiditet

Turbiditet er et mål på antall på partikler i vann og gir utslag i vannets klarhet. Vann med høy turbiditet kan dermed ha et grumsete utseende. Mye finpartiklet materiale i vannet kan gi utslag på både lukt og smak, samtidig som det kan skade pakninger og tette til rør og utstyr.
Grenseverdi er 1 FNU ut fra behandlingsanlegg og 4 FNU hos abonnent.

For å teste vannet ditt, sette opp prøveplan for ditt vannverk eller få tilsendt blå (og røde) flasker til prøvetaking ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Du finner oss også på Facebook og LinkedIn