Stamfisk, settefisk eller matfisk?

Vet du forskjellen på de ulike begrepene innen oppdrettsnæringen? Hva er stamfisk og hva er settefisk? Smolt, er det fisk eller rogn?

Stamfisk

Stamfisk er fisken som brukes til kunstig formering. Den fanges gjerne før den er gytemoden og oppbevares i gjennomstrømmende vann eller egne basseng og/eller anlegg. Når stamfisken er kjønnsmoden og gyteklar skal den strykes. Stryking vil si at rogn og melke hentes fra de gyteklare fiskene og blandes slik at eggene befruktes. En hunnlaks har omtrent 500 egg.

Settefisk

I et settefiskanlegg der det er optimal fôrtilgang og temperatur tar prosessen fra befruktning til larve til yngel til smolt omtrent et halvt år. Smoltifisering er en fysiologisk tilpasning som innebærer at ungfisken er klar for overgangen fra ferskvann til sjøvann.

Matfisk

Når fisken er passe stor settes den ut i merder i havet og er per definisjon blitt en matfisk. I merdene står den til den er omtrent 2.5 år og har en slaktevekt på rundt 5 kg.

I hele oppdrettsprosessen er det nyttig og helt nødvendig å sikre fiskens helse og velferd. Labora har veterinærer og fiskehelsebiologer som bidrar på merdkanten og i anlegg for å holde fisken frisk. Fiskehelsetjenesten leverer helsekontroll, gir råd for å forebygge og hindre spredning av fiskesykdom og smitte.

Fiskehelsetjenesten tar prøveuttak til diagnostikk, tolker prøveresultat, skriver resepter for legemidler og attesteringer, utfører hygienekontroller og holder kurs. Fiskehelsepersonellet er også i beredskap og klar til å rykke ut på akuttbesøk om krisen først oppstår.

Labora tar oppdrag i hele Nordland, og utfører fiskehelsetjenester for stamfiskanlegg, settefiskanlegg, matfiskanlegg, rensefiskanlegg, forskningsanlegg og kultiveringsanlegg.

Kontakt Labora på mail eller telefon eller ta direkte kontakt med leder av fiskehelsetjenesten, Eirik Wilkinson