Detektiver i hvitt beskytter miljøet

Publisert i Byggmagasinet, mai 2019.

Nord-Norges største laboratorium har lang fartstid. Det hele startet med en veterinær i 1957, hvor Svein Hole brukte leiligheten som laboratorium. I dag driver de med en rekke ulike tjenester, hvor én av dem innebærer å beskytte miljøet.

Labora er et analyselaboratorium lokalisert i Bodø. Laboratoriet analyserer det meste innen vannprøver, avløp, jord- og miljøprøver.

Avdelingsingeniør Erik Johansen er én av 24 ansatte, og han holder til på den kjemiske avdelingen. Labora har også en avdeling for mikrobiologi og en avdeling for fiskehelsetjenester som er knyttet opp mot oppdrettsnæring.

– Vi påtar oss blant annet mindre prosjekt og oppdrag til prøvetaking av forurenset grunn og gravemasser. Vi utfører prøvetaking, veiledning ved prøvetaking, analyser, og vurdering av resultat, sier Johansen.

Det inkluderer overskuddsmasse og kartlegging av masser i forbindelse med gravearbeid.

Prøvene blir sendt til analyse hos Laboras samarbeidspartner, med en behandlingstid på rundt ti dager.

Forurenset eller ikke

– Ved inngrep i grunn hvor masser skal flyttes eller graves opp stiller myndighetene krav til kvaliteten av massen, sier Johansen.

Hensikten med krav om begrensning av forurensning er å beskytte miljøet, og dermed sørge for god helse i omgivelsene våre.

– Vi tar miljøprøver på forskjellige miljøgifter som kan være i mulig forurenset grunn. Det er en hel liste fra myndighetene som skal følges. Så skal du grave eller flytte jordmasse må du følge forskriftene, forteller avdelingsingeniøren.

I utgangspunktet skal det tas jordprøver når man skal grave i en masse slik at man vet hvilken tilstand jorden er i. Dette gjelder både om massen skal brukes på nytt et annet sted eller deponeres.

Ved mistanke om forurenset grunn er første steg å foreta en kartlegging av stedet der det skal graves. Ingeniøren sjekker hva området er blitt brukt til tidligere; om det er et urbant strøk med mye trafikk, områder hvor det tidligere har vært industri eller eksempelvis et område med nedgravd oljetank. Ved mistanke om forurensning vil det lages en plan for gjennomføring av prøvetaking. Mengden av prøver vil variere i henhold til størrelsen og arealet, og ingeniøren vil vurdere hvor prøvene skal tas. 

Jobber for miljøet

– Er jordmassen forurenset så vil denne kartlegges og det vil utarbeides en tiltaksplan basert på type forurensningsgrad, hva massen skal brukes til og hva området skal brukes til. Skal jordmassen brukes på samme eiendom må den også være innenfor kravene fra myndighetene, forklarer Johansen.

Det er fem grader av forurensning hvor av kategori 1 er karakterisert som ren masse. Kategori 5 er farlig avfall og de tre kategoriene mellom betyr at massen fortsatt er forurenset. Ved kategori 1 – 4 kan jordmassen brukes til forskjellige formål, avhengig av arealbruk og hva forskriftene sier om kvaliteten på jordmassene.

Må jordmassen deponeres skal dette skje på godkjent deponi.

Johansen understreker at det er veldig viktig at masser som leveres på rene deponi er dokumentert ren slik at den ikke forurenser de allerede rene massene som befinner seg her.

Kundeporteføljen til Labora er lang og variert. Både privatpersoner, entreprenører, kommuner, offentlig forvaltning og anleggsbransjen får bistand til sitt analysebehov.

Laboras ingeniører kjenner til forskriftskrav og hvor ofte en bør ta prøver. Sammen med kunden vil de utarbeide skreddersydde analysepakker og prøvetakingsplaner tilpasset kundens behov.

Labora er også gode analysepartnere om uhellet skulle inntreffe. Da er de i beredskap for å løse problemet så effektivt som mulig.

Er du usikker på om du har forurenset grunn og trenger hjelp til miljøprøver, er det bare å kontakte detektivene i hvitt. I mer enn 60 år har de holdt folk og næring trygg og frisk. Det akter de å fortsette med!