Forurenset grunn

eller gravemasser? Vi tar på oss mindre prosjekt og oppdrag.

For vurdering av forurenset grunn kan Labora tilby:

  • prøvetaking og analyse
  • Veiledning ved prøvetaking
  • Vurdering av resultat

Arbeidet utføres i henhold til:

  • Forurensningsforskriften kapittel 2
  • Veileder TA 2553/2009 fra Statens forurensningstilsyn «helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»
  • Norsk Standard NS-ISO 10381-5 «veiledning for fremgangsmåte for undersøkelser av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter».
  • NGU Rapport 2009.059 «Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser»

Prøvetaking og analyse:

Labora kan tilby prøvetaking og analyse av miljøtekniske grunnundersøkelser og gravemasser.

Labora benytter akkreditert underleverandør for analyse av prøver.

Veiledning, prøvetaking:

Labora kan gi veiledning/opplæring hvis kunde selv ønsker å utføre prøvetakingen. Dette gjøres i henhold til aktuelle standarder og forskrift/veileder. Veiledning gjøres hos Labora.

Vurdering av resultat:

Vi kan utarbeide en grunnundersøkelsesrapport (tilstandsklasser) samt en tiltaksplan ved påvisning av eventuell grunnforurensning. Analysene som skal ligge til grunn for rapporten må være utført av vår akkrediterte underleverandør laboratorium.

Les mer om miljøanalyser.

Kontaktinfo for prosjekt:

Erik Johansen, kjemiingeniør.

Tlf 90967690

E-post: erik@labora.no