En runde på mikrobiologisk avdeling

En vannprøve fra start til slutt – mikrobiologisk avdeling

En flaske med en vannprøve ankommer resepsjonsområdet hos Labora. Prøven har rød kork og dette indikerer at prøveflasken er tilsatt Natrium thiosulfat for å redusere klorinnholdet i vannet. I resepsjonsområdet registreres prøven og flasken sjekkes for rett avsender, temperatur, dato og det registreres hvilke analyser som skal taes.

 

Etter hvert som flasken(e) ankommer selve labben skal de ulike analysene utføres. De vanligste analysene på en drikkevannsprøve er testing etter e.coli, koliforme bakterier, intestinale bakterier, kim-tall og Clostridium. En av de mest brukte prøvepakkene hos Labora er en prøvegruppe A med bakgrunn i Drikkevannsforskriften.

 

Kort om de ulike analysene;

E.COLI
Dette er bakterier som man med sikkerhet kan si stammer fra tarminnhold fra mennesker eller dyr og som indikerer at vannet også kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier eller virus. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr, men de kan overleve noen uker i naturen. Ved funn av E.coli må vannet kokes eller desinfiseres på annen måte før det kan drikkes eller brukes til matlaging.

KOLIFORME BAKTERIER
Koliforme bakterier kan stamme fra tarminnhold, men kan også forekomme i råtnende plantemateriale, dvs. naturlige jordbakterier. Disse bakteriene overlever noe lenger i naturen enn E.coli. Dersom det er mistanke om at kilden til forurensning kan være tarminnhold fra dyr eller mennesker, må vannet varmes opp til kokepunktet eller desinfiseres på annen måte før bruk.

INTESTINALE ENTEROKOKKER
Bakteriene finnes i tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene overlever lenger i naturen enn de koliforme bakteriene. Tilstedeværelse av disse bakteriene samtidig som det ikke påvises koliforme bakterier gir god indikasjon på tidligere forurensing av vannet av tarminnhold. Ved funn av intestinale enterokokker må vannet kokes eller desinfiseres på annen måte før det kan drikkes eller brukes til matlaging.

KIMTALL 22 °C – TOTALANTALL BAKTERIER
Disse bakteriene vokser fram ved 22 °C. Kimtall (totalantall bakterier) omfatter naturlig forekommende mikroorganismer (bakterier, sopp, gjær) som finnes i jord, næringsrikt vann, på planterester, i slam/belegg osv. Høye verdier for kimtall har vanligvis ingen helsemessig betydning, men kan indikere slamansamlinger på ledningsnettet eller at brønnen trenger rensing. Høyt kimtall kan i varme årstider gi vond lukt og smak på vannet.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
Denne bakterien finnes i tarminnhold fra mennesker og dyr, men kan også forekomme i jord. C.perfringens kan danne såkalte hvilesporer som kan overleve lenge i naturen. Tilstedeværelse av denne bakterien samtidig som det ikke påvises koliforme bakterier gir indikasjon på mulig forurensing av vannet av tarminnhold.

Fremgangsmåter

Det er tydelig mye som skal undersøkes i drikkevannet og for å få til dette må de ulike bakteriene få mulighet for å vokse seg store og sterke slik at de faktisk kan avsløres. Agar-skåler settes klart til prøvetaking og noen av dem er fylt med godsaker for bakteriene. De ulike prøvene dyrkes etter faste metoder;
Kim-tall – 1 ml vann støpes inn i en Agar som inneholder stoffer som bakteriene liker å vokse i. Kim-tall vokser godt i 22 grader i 3 døgn.
Koliforme dyrkes i Agar med vekstfremmede tilsetningsstoffer i 37 grader. Skålen inneholder i tillegg veksthemmede stoffer for andre typer bakterier. Det er viktig at vi dyrker den typen bakterier vi ser etter i hver enkelt prøve og ikke legger til rette for andre bakterier.

.

Etter tidsperioden er over skal bakteriene telles og verifiseres. Vi teller dem manuelt og et godt drikkevann skal blant annet ikke overstige 100 bakteriekolonier med kim-tall. Etter telling blir bakteriene verifisert for å forsikre oss om at det er rett type bakterie vi har funnet.

Har vi funn som er over anbefalt verdi vil kundene alltid få et varsel på telefon fra oss før det endelige svaret sendes i posten eller elektronisk. Grunnen til dette er for at tiltak skal kunne iverksettes så fort som mulig. Tiltak kan være kokevarsel, oppfølgingsprøver eller i verste fall stopp i produksjon.

For å ivareta et sunt drikkevann er det viktig å følge de anbefalte testene. Dersom du trenger hjelp til å sette opp en prøvetakingsplan etter ditt behov er det bare å ta kontakt med oss i Labora.